Høring Opptrappingsplanen for psykisk helse 

Vi i de Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS) takker for muligheten til å komme med innspill til Opptrappingsplanen for psykisk helse.

Det er 5 Regionale Brukerstyrte Senter i Norge. Sentrene ble opprettet under den forrige «Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008)».

Opptrappingsplanen for psykisk helse er et steg i riktig retning etter mange år med manglende vilje til prioritering.  

RBS'ene erfarer at informasjon om og forståelse av brukermedvirkning og brukerkunnskap er varierende. I mange tilfeller har ikke brukere og pårørende hørt om sine rettigheter til medvirkning og det er store ulikheter i hva kommunene legger i begrepet på individ, men også på systemnivå 

Det er behov for nytenkning innen psykisk helse og rusfeltet, der man i større grad tar tak i sosial ulikhet og utenforskap.  

Les hele dokumentet: