Regionale Brukerstyrte Sentre

DE FEM SENTRENE

De Regionale Brukerstyrte Sentrenes (RBS) formål er å gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus og deres pårørende, mulighet for bedring, mestring og en verdig livssituasjon. 

Sentrene er ideelle aktører som jobber på individ, tjeneste og samfunssnivå, for å bygge bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestertilbud.

Gjennom dette arbeidet har senterne sammen en tydelig rolle og funksjon innen psykisk helse - og rusfeltet som sikrer innovasjon og nytekning utfra brukere og pårørendes kunnskap.  Dette vil være sentralt å styrke og utnytte i årene fremover.

De fem sentrene er sprendt utover hele Norge, noe som sikrer kommuner, organisasjoner og andre relevante aktører over hele landet, direkte tilgang til verdifull kunnskap.  Sentrene jobber ut fra Recovery.  Gjennom Recovery dammer brukerne og de pårørendes erfaringskunnskap grunnlaget for  de metoder og verktøy som brukes i kurs og mestringstilbud.  resultatet er at hver enkelt får støtte og mulighet til å leve et liv med mening og innhold i sitt lokalmiljø, på tross av symptomer og psykososiale utfordringer.  Denne formen for arbeid bidrar til å fremme god psykisk helse, økt livskvalitet og gir hver bruker mer makt over egen hverdag.

På system - og samfunnsnivå deltar sentrene i tjenesteutvikling og forskning, basert på brukere - og pårørendes erfaringskunnskap.  Dette arbeidet gjøres gjennom å samle, systematisere og dokumentere brukerkunnskap, og bringe det inn i forskning, undervisning, innovasjon og tjenesteutvikling.


Knutepunkt for Recovery startet som et samarbeidsprosjekt mellom De Regionale Brukerstyrte Sentrene. I 2019 kom det en rapport, etter et 2-årig utredningsprosjekt for å bli regionale Knutepunkt for Recovery. Sentrene, eller «knutepunktene», er ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. Vi har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De Regionale Brukerstyrte Sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.


Aktuelt-2024

Den 5. februar fikk Sagatun besøk av Kari Elisabeth Kaski som sitter i Finanskomiteen på Stortinget og er SV sin finanspolitiske talsperson. Med seg hadde hun nyvalgt leder i Hamar SV Bulent Dogani og kommunestyrerepresentant Camilla Øien. De kom for å høre om det regionale tilbudet på Sagatun Recovery.