Om ROM-Agder

ROM -Agder

- ett av fem regionale brukerstyrte sentre

  • Regionale brukerstyrte sentre driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og bidrar til styrket livsmestring og brukermedvirkning samt tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. Sentrene systematiserer og gyldiggjør brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og inviterer til samarbeid som bygger bro mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap
ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter og ressursbase på psykisk helse-feltet. Organisasjonen er lokalisert i Kristiansand,
og dens formål er:
  1. Bidra til å utvikle tjenestetilbudet og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
  2. Kunnskapsutvikling innen fagområdet
  3. Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning
  4. Arbeidstrening
  5. Livsmestring

For å oppnå dette samarbeider vi med organisasjoner, universiteter/skoler, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og andre private tiltak.

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.