Selvmord og selvskading i minoritetsmiljøer i Agder

03.03.2024

Regionalt brukerstyrt senteret innen psykisk helse og rus ROM (Råd og Muligheter)-Agder og Forum for Integrering og Dialog Agder (FIDA) har i 2024 startet et samarbeidsprosjekt. 

Prosjektets hovedmål er å løfte tematikk om selvmord og selvskading i minoritetsmiljøer i Agder, og formidle håp og peke på at det er hjelp å få.

Det er mange som skader seg selv og går alene med tanker og følelser som ikke er gode. For oss alle er dette svært vanskelige tema å snakke om, det er også vanskelig å oppdage. Opplevelse av skam hos den som har det slik, eller hos deres pårørende gjør at de ikke vil fortelle noen om at dette foregår.   

Søndag 3. mars var Vanessa Poblete invitert til å en av moskeene som finnes i Kristiansand for å holde et temamøte der. Vanessa møtte et betydelig antall kvinner og var åpen om sin egen erfaring med psykisk helseutfordringer og fortalte om hvor man kan få hjelp når man sliter, - både i frivillige organisasjoner og i det offentlige hjelpeapparat.

Hennes spesielle hilsen til den som sliter er:

«Du skal vite at du ikke er alene, og at det finnes mennesker med lignende livserfaringer du kan få hjelp fra!»

Flere medlemmer av kvinnegruppen rapporterte at det ikke er så lett å få hjelp til det de trenger, men ved denne anledningen ble muligheten åpnet for å lære om andre alternativer som er tilgjengelige for alle, og at man selv kan gjøre noe for å få det bedre. De ble interessert i lavterskeltilbudet «Kjøkkenprat» og så at det kanskje kunne dekke deres behov på en ny måte.

ROM-Agder vil fremover legge til rette for at ulike kulturer og etnisiteter kan etablere Kjøkkenprat i nærmiljøer o.l., og holde kontakt med kvinnene.


Vanessa har stilling som erfaringskonsulent ved regionalt brukerstyrt senter ROM-Agder og leder blant annet et prosjektarbeid med FIDA. Hun arbeider nå i tillegg i en prosjektstilling ved Sørlandet Sykehus for å legge opp til bedre hjelp for dem som selvskader seg alvorlig og/eller har selvmordstanker.

Vanessa forteller at dette er noe hun har hatt lyst til å gjøre lenge. Da hun fikk muligheten til å være en del av dette integreringsprosjektet begynte hun straks å forestille seg hva hun kunne bidra med. «Det er et veldig vanskelig tema å ta opp, men i møtet med disse kvinnene så jeg hvor mye åpenhet kan gjøre». "Å lytte til andres historier og oppdage den daglige bedringsprosessen (recovery-prosessen) vi alle er i, kan bringe oss nærmere hverandre og gjøre at vi kan anerkjenne hverandres historie på en ny måte» sier hun.


Om samarbeidsorganisasjonene.

Forum for Integrering og Dialog Agder (kalt FIDA) e et regionalt senter for alle i Agder med fokus på å fremme integrering og dialog og inkludering. FIDA skal blant annet forebygge utenforskap og ekskludering, og fremme sunn integrering av innvandrere i det norske samfunnet og forebygge vold, kriminalitet og radikalisering. I 2023 var 21 ulike innvandrerorganisasjoner tilknyttet FIDA.

ROM-Agder er en ideell, frivillig organisasjon på feltet psykisk helse og rus i Agder. ROM-Agder er ett av fem regionale brukerstyrte sentre (RBS) i Norge. RBS formål er å gi mennesker med utfordringer innen psykisk helse og avhengighetsproblematikk- samt deres pårørende, mulighet for bedring, mestring og en verdig livssituasjon. Sentrene jobber for å bygge bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud.