ROM- råd og muligheter  Agder

Regionalt brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet

ROM- Råd og muligheter Agder 

- ett av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge

  (forkortet ROM-Agder )

  ROM-Agder er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter innen feltet psykisk helse og avhengighet. ROM-Agder drives av følgende organisasjoner:

  • Mental Helse Agder
  • Landsforeningen For Pårørende - LPP Grimstad og omegn
  • Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid
  • Bipolarforeningen Agder
  • ADHD Norge Agder
  • Angstringen Agder
  • Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder.

  ROM-Agder er en ideell organisasjon og registrert i Frivillighetsregisteret.

  ROM-Agder formål er:

  • drive kurs og informasjonsvirksomhet på regionalt nivå
  • bidra til styrket livsmestring og brukermedvirkning
  • bidra til tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus og voldsfeltet
  • systematisere og gyldiggjøre brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap
  • invitere til samarbeid og samskaping mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap

  For å oppnå dette samarbeider vi med organisasjoner, universiteter/skoler, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og andre private tiltak.

  Organisasjonen er pr. september 2021 lokalisert i Kristiansand i Festningsgaten 22. Høsten 2021 bygges det opp eget kurssenter i Steinkleiva 2 på Lund Torv i Kristiansand. 


Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Tjenesteapparatet MÅ forholde seg til det og skal involvere brukeren og evt. pårørende.

Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes utfordringer og behandlingsbehov.

Brukermedvirkning har som målsetting  å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Brukermedvirkning har en egenverdi, terapeutisk. 

Både det en har lykkes med og det en har mislyktes med er viktig å bringe til bevissthet. Våger man de, vil en skape en dialog som er til å lære av og som er god å være i. 

Erfaringskunnskap

Erfaringskunnskap kan for mange ta litt tid å fremkalle. Ofte er det taus kunnskap - eller "innenfra-kunnskap" som en kjenner i koppens og sinnets reaksjoner. Det er lettere å få tak i den indre erfaringen - finne ord på det -  når man møtes med åpenhet, varme og anerkjennelse. 

Erfaringslæring handler om å skape rom for ettertanke og refleksjon.  

Aristoteles la grunnlaget for moderne vitenskap og filosofi. Han mente at all utvikling og kunnskap oppsto som et resultat av erfaringer. Strukturerer man erfaringer kan det gi faglig, praktisk og vitenskapelig kunnskap. 

Erfaringskompetanse
Erfaringer forstått og anerkjent som kunnskap innen psykisk helse og rustjenester kan fremdeles forstås som «nybrottsarbeid». Erfaringskunnskap er en likeverdig form for kunnskap i følge nasjonale føringer. Erfaring vil bidra til hevet kompetansenivå, for den det gjelder og for dem som tar til seg kunnskapen.  

ROM-Agder jobber for at enkeltpersoner  skal våge å kjenne etter hva de har erfart og bringe dette frem som en kompetanse til nytte for andre i tilsvarende situasjon og for samfunnet. Dette er et viktig supplement til de mange faglige oppfatninger, som gjør at de som tilbyr tjenester kan gi riktig hjelp og støtte. 


Følg oss på sosiale medier