ROM- råd og muligheter  Agder

Regionalt brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet

ROM-Agder 

- ett av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge

  • Regionale brukerstyrte sentre driver informasjons- og kursvirksomhet på regionalt nivå og bidrar til styrket livsmestring og brukermedvirkning samt tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus- og voldsfeltet. 
  • ROM-Agder systematiserer og gyldiggjør brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap og inviterer til samarbeid som bygger bro mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap. 
  • ROM -Agder defineres om et brukerstyrt senter ved at flertallet i styret er representanter fra bruker- og pårørende organisasjoner. 

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Tjenesteapparatet MÅ forholde seg til det og skal involvere brukeren og evt. pårørende.

Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes utfordringer og behandlingsbehov.

Brukermedvirkning har som målsetting  å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Brukermedvirkning har en egenverdi, terapeutisk. 

Både det en har lykkes med og det en har mislyktes med er viktig å bringe til bevissthet. Våger man de, vil en skape en dialog som er til å lære av og som er god å være i. 

Erfaringskunnskap

Erfaringskunnskap kan for mange ta litt tid å fremkalle. Ofte er det taus kunnskap - eller "innenfra-kunnskap" som en kjenner i koppens og sinnets reaksjoner. Det er lettere å få tak i den indre erfaringen - finne ord på det -  når man møtes med åpenhet, varme og anerkjennelse. 

Erfaringslæring handler om å skape rom for ettertanke og refleksjon.  

Aristoteles la grunnlaget for moderne vitenskap og filosofi. Han mente at all utvikling og kunnskap oppsto som et resultat av erfaringer. Strukturerer man erfaringer kan det gi faglig, praktisk og vitenskapelig kunnskap. 

Erfaringskompetanse
Erfaringer forstått og anerkjent som kunnskap innen psykisk helse og rustjenester kan fremdeles forstås som «nybrottsarbeid». Erfaringskunnskap er en likeverdig form for kunnskap i følge nasjonale føringer. Erfaring vil bidra til hevet kompetansenivå, for den det gjelder og for dem som tar til seg kunnskapen.  

ROM-Agder jobber for at enkeltpersoner  skal våge å kjenne etter hva de har erfart og bringe dette frem som en kompetanse til nytte for andre i tilsvarende situasjon og for samfunnet. Dette er et viktig supplement til de mange faglige oppfatninger, som gjør at de som tilbyr tjenester kan gi riktig hjelp og støtte. 


Følg oss på sosiale medier