Recovery tenkning

Hva menes med recovery?

Recovery er et ord med flere betydninger. Her vil vi nevne:

Personlig recovery handler om hva det innebærer å leve med, og komme seg etter, psykiske helseproblemer. Da beskrives ulike strategier for mestring av psykisk helseproblematikk, sosiale problemer og erfaringer med helse- og velferdstjenestene. Recovery som en personlig prosess er særlig vektlagt i brukermiljøer. De har ønsket å formidle innsatsen, tålmodigheten og kraften som kreves av den enkelte for å gjennomgå denne prosessen. 

Sosial recovery forståes mer som en prosess hvor aktiviteter og strategier i personens hverdagsliv og lokalmiljø. Personer beskriver det som å ta kontrollen tilbake, finne mening, leve det hverdagslivet den enkelte ønsker, ha retten til å ha valgmuligheter og retten til reelt samarbeid med fagpersoner.

Klinisk recovery har vært brukt innenfor medisin og andre helsefag som resultatmål for å ha blitt "frisk" og helt symptomfri.  


Hva er Recovery?

"Ulike recoverydefinisjoner vektlegger ulike forhold. De tidligste vektla først og fremst at recovery er en personlig prosess der det skjer en endring med den enkelte (Deegan, 1988, Anthony, 1993).
I senere definisjoner er de sosiale rammene og støtten fra nettverk, fellesskapet og samfunnet trukket fram hos mange sentrale recoveryforskere, både i Norge og internasjonalt (Topor, Larsen og Bøe, 2020).   I disse definisjonene blir levekår, sosialt nettverk og tilgang til deltakelse og tilhørighet i samfunnet mer vektlagt enn den individuelle prosessen.

Ingen kan oppleve en recoveryprosess alene, uavhengig av det som skjer i omgivelsene. Både familiemedlemmer, andre støttepersoner og ansatte i helsetjenestene kan spille en avgjørende rolle."