Agder modellen


For ungdom og foreldre kan det være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få den hjelpen man trenger. For at barn og unge skal få et bedre hjelpetilbud, trenger både brukere og fagfolk å forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvarsområder. 

Agdermodellen er et prosjekt som skal se på muligheten til å skape samhandlingforløp for barn og unge med ulike psykiske helseutfordringer. Gjennom prosjektperioden vil brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten sammen se på aktuelle forløp for barn og unge i Agder. Målet med satsningen er at barn og ungdom med rus og/eller psykiske helseplager skal få rett hjelp av rett tjeneste når de trenger det, og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen.