Veiledning

Nyttig informasjon om veiledning

Veiledning handler i stor grad om interaksjon og kommunikasjon. 

Å arbeide med egen kommunikasjon og hvordan andre oppfatter kommunikasjonen er vesentlig i veiledning. Kommunikasjonsferdigheter har stor betydning når informasjon skal formidles; - ordene du bruker - stemmen - ansiktsuttrykk - kroppsholdning .... alt virker inn på hva som oppfattes!

Vi «er i flyt» når det er et harmonisk forhold mellom evner og det aktiviteten krever av oss 

(..) Mennesker opplever kjedsomhet ved utfordringer som ligger klart lavere enn ferdighetene og uro eller angst ved utfordringer som ligger klart høyere enn ferdighetene (..) (Csikszentmihalyi, 2002)
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. (Søren Kierkegaard)

Kjernen i dialogen: 

Respekt for den andres ord, vilje til å lytte, forståelse for den andres premisser, å bruke den andres ord som «tankeredskap» - men samtidig beholde respekten for sitt eget ord 

Dialogen og fasiliterende metoder i veiledningen stimulerer til refleksjon, bevisstgjøring og læring  styrker mestringskompetansen. 

Lytting og spørsmål er kjerneaktivitetene i veiledning

Veiledning av erfaringsansatte eksternt

Høsten 2015 startet Rom-Agder et samarbeid med A-Larm, en brukerorganisasjonen innen rusfeltet. om veiledning og oppfølging til erfaringsansatte i Agder, både kommunale- og sykehusansatte.

Bakgrunnen for tilbudet var en forespørsel Rom-Agder fikk fra Sørlandet sykehus høsten 2015 om å være med på å ivareta erfaringskonsulenter gjennom veiledning og oppfølging for å begrense sykefravær og «turn over».

SSHF var blant de første i landet til å ansette erfaringskonsulenter tilbake i 2009. Erfaringene med ansettelsene førte til at sykehuset så behov for å tilby en oppfølging utover det normale arbeidsgiveransvar.Den første samlingen fant sted i Kristiansand i desember 2015, og fortsatte gjennom 2016 og 2017 med jevnlige møter.

I tillegg til formelle utfordringer ser vi at de involverte i veiledningen får godt utbytte av å kunne ta opp mer personlige, etiske utfordringer de møter i sin arbeidshverdag, og få mulighet til å lufte disse innenfor trygge rammer.

Dette tror vi bidrar til å styrke den enkelte ansatte og derigjennom gjøre vedkommende bedre i stand til både å løse sine oppgaver og å stå i stillingene, noe som kommer både brukere og arbeidsgivere til gode.

Vi tilbyr rådgivning når det skal ansettes nye erfaringskonsulenter med hensyn til stillingsinstrukser, organisering, osv. 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har utformet godt veiledningsmateriell rundt dette, blant annet publikasjonen «Brukeransettelser» håndbok til ansettelse av erfaringskompetanse.

I de siste par årene har det ikke vært et aktivt samarbeid og fellessamlinger med offentlig ansatte erfaringskonsulenter. - ROM-Agder og A-Larm jobber både sammen og seprarat for å veilede erfaringskonsulenter, samt at vi også i fellesskap tenker på å utvikle egen skole for dem.