VEDTEKTER (Godkjent av Årsmøtet 10.05.2022)

 1.  ENHETENS NAVN er:

ROM Råd og Muligheter - Agder

Forkortet                     ROM - Agder

2.  BAKGRUNN

ROM Råd og Muligheter er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter innen psykisk helse og avhengighet med følgende medlemsorganisasjoner: Mental Helse Agder, LPP Grimstad og omegn, Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid, Bipolarforeningen Agder, ADHD Norge Agder, Angstringen Agder, Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder (UiA) og Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder. ROM-Agder er en ideell organisasjon og registrert i Frivillighetsregisteret.

3.  ROMs FORMÅL er

  1. drive kurs og informasjonsvirksomhet på regionalt nivå
  2. bidra til styrket livsmestring og brukermedvirkning
  3. bidra til tjenesteutvikling innen psykisk helse, rus og voldsfeltet
  4. systematisere og gyldiggjøre brukere- og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap
  5. invitere til samarbeid og samskaping mellom fagkunnskap og erfaringsbasert kunnskap

4: ÅRSMØTET

Årsmøtet er ROMs øverste myndighet. Årsmøtet innkalles med 4 ukers varsel.

Stemmeberettigede ved årsmøtet er representanter oppnevnt av medlemsorganisasjonene. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet konstituerer seg og velger møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere.

Årsmøtet behandler følgende saker:

1. Årsregnskap

2. Fastsettelse av eventuelt honorar til styret.

3. Årsmelding

4. Opptak og utmelding av organisasjoner

5. Handlingsplan

6. Budsjett

7. Oppmeldte saker

8. Vedtektsendring

9. Velge styre etter forslag fra medlemsorganisasjonene i henhold til § 5.

10. Valg av revisor, jfr. § 11.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er meldt på forhånd og styrebehandlet.

Årsmøtets representanter (inklusiv styremedlemmer i ROM) skal være slik:

2 representanter for Mental helse Agder

2 representanter for LPP Grimstad og omegn

2 medlemmer for Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid

2 medlemmer fra ADHD Norge Agder

2 medlemmer fra Bipolarforeningen Agder

2 representanter for Klinikk for psyk. helse- psykiatri og avhengighetsbehandling

2 representanter for Universitetet i Agder

2 representanter for KS-Agder

1 representant fra de ansatte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall av styremedlemmene krever det. Et årsmøte kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med minst 2 ukers varsel og kan kun behandle de sakene det er innkalt til.

5: STYRET

Styret skal bestå av 10 medlemmer med personlige varamedlemmer fra samme organisasjon. De overordnede reglene for brukerstyrte sentra krever at brukerorganisasjonene skal ha flertall i styret.

1 medlem for Mental helse Agder

1 medlem for LPP Grimstad og omegn

1 medlem for Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid

1 medlem fra ADHD Norge Agder

1 medlem fra Bipolarforeningen Agder

1 medlem for Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling

1 medlem for Universitetet i Agder

1 medlem for KS-Agder

1 ansatt representant fra ROM-Agder

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer eller varamedlem er til stede.

Saker avgjøres ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Dersom det fattes vedtak som ikke er enstemmige, skal det fremgå hvordan den enkelte har stemt.

Daglig leder av ROM har tale- og forslagsrett i styret, og er styrets sekretær, så fremst ikke annet er avtalt.

Varamedlemmer kan møte som observatør uten styrehonorar.

De ansatte velger en ansatt til å delta på styremøtene med tale- og forslagsrett. Brukerrådet i ROM -Agder kan inviteres til styremøter ved behov.

6: VALG AV STYRET

Styremedlemmene velges av årsmøtet etter forslag fra organisasjonene de representerer. Et styremedlem velges for 2 år, og har mulighet for gjenvalg. Halvparten av styret er på valg hvert år.

Styret velger selv leder og nestleder som velges for 1 år og kan gjenvelges.

7: STYRETS OPPGAVER

Styret har ansvar for forvaltning av ROMs midler, og skal se til at ROM drives i

samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser, herunder arbeidsgiverplikter.

Styret beskriver stillinger og lønnsnivå gjennom budsjettarbeidet.

Styret har ansvar for å behandle strategi og handlingsplan og utarbeide årsmelding før behandling i årsmøtet. Det skal avholdes minimum 4 styremøter per år, og det skal føres protokoll fra møtene. Styremøter kan også ved behov avholdes via elektroniske plattformer dersom dette foregår i trygge rammer. Styrets arbeid reguleres av vedtatt instruks.

8: ØKONOMI

ROM skal søke årlige driftstilskudd fra staten. Det skal også kontinuerlig arbeides for private tilskudd og gaver. ROM kan søke midler til prosjektarbeid så fremt dette er i tråd med organisasjonens formål.

9.  LEDELSE OG FORVALTNING

Styreleder og daglig leder skal ha signaturmyndighet. Styret gir prokura til

styrets leder og daglig leder hver for seg. Større beløp skal underskrives og godkjennes av styreleder og daglig leder. Årsmeldingen skal beskrive og evaluere tiltak som er iverksatt for å nå organisasjonens målsetting, aktivitetstall, regnskap og budsjett. Se instruks.

10: DAGLIG LEDELSE

Styret ansetter daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede.

Daglig leder har det daglige ansvaret med forvaltning av organisasjonens ressurser.

Arbeidsbeskrivelse for daglig leder godkjennes av styret. Regler og rutiner i forbindelse med øvrige ansettelser nedfelles i personal- og lønnspolitikk som vedtas av styret.

11: REVISJON

ROM skal benytte registrert eller statsautorisert revisor. Årsmøtet velger revisor.

12: ANDRE ORGANISASJONER/VIRKSOMHETER

Organisasjoner/virksomheter som arbeider innen feltet rus og/eller psykisk helse på Agder kan søke medlemskap og formelt samarbeid med ROM. Det skal utarbeides samarbeidsavtale for medlemskap og/eller formelt samarbeid i ROM.

Opptak og godkjenning av nye organisasjoner fattes av årsmøtet. Utmelding av medlemskap og/eller samarbeid gjøres skriftlig før utgangen av kalenderåret.

13: VEDTEKTSENDRING.

Årsmøtet har rett til å endre ROMs vedtekter ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

14: OPPLØSNING

Årsmøtet har rett til omdanning eller oppløsning av ROM ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen arbeid for økt brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.