Universitet i Agder

UiA

UNIK - er forkortelsen for universitetsklinisk samarbeid om psykisk helse og rus  

Samarbeid startet i 2006 som en arena for samskaping og formidling av praksisnær kunnskap. 

HVEM driver UNIK?

  • Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus.
  • Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.
  • I samarbeid med kommunale og private tjenester, samt brukerorganisasjoner.

UNIK - seminarer

Hvert år arrangerer UNIK-samarbeidet seminarer. På grunn av korona-epidemien er Mandal-seminaret avlyst. 

PRAKSIS BRUKER

Praxis-Bruker er et samarbeidsnettverk  mellom brukerorganisasjoner, kommuner, fylkesmannen og universitetet i Agder. 

Noe av oppgavene til Paxis Bruker:

  • å mobilisere offentlige tjenester, universitetet og brukerorganisasjoner til en felles innsats for å synliggjøre og utvikle brukerkunnskap i tjenestene i Agder
  • å bidra til å styrke brukermedvirkning på systemnivå i kommunene
  • å koordinere Brukerforum i samarbeid med Rom- Agder og A-larm, og ha ansvar for at idèer og tema som kommer fram på Brukerforum følges opp

    Aktuelt - med link til kursinformasjon: 

Kurs : Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse våren 2021 

nb! Studiet er fulltegnet denne våren.

PRAKSIS SOSIONOMSTUDENT.

Praxis Sosionomstudent skal være en samarbeidsarena mellom praksisfeltet og veiledere for sosionomstudent, Universitetet i Agder og studentene på sosionomstudiet.

Samarbeid mellom brukere, praksisfelt og universitetet er viktig som grunnlag for en god sosionomutdanning. 

HUSK-prosjektet  (Høgskole og UniversitetsSosialKontor), foregikk fra 2007 til 2011. I denne perioden ble et utviklet et godt samarbeid mellom det brukerstyrte kompetansesenteret ROM-Agder, brukerorganisasjonen A-LARM og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder.

Erfaringene fra HUSK-prosjektet ble videreført i et fast samarbeid med UiA hvor erfaringsmedarbeidere fra A-Larm og ROM-Agder veileder sosionomstudenter.