Strategiplan

2018-2022

Strategiplan 2018 - 2022


VISJON for ROM-Agder:

Når bruker- og pårørendekunnskap likestilles med fagkunnskap får vi god kvalitet og samordning av tjenestene.

Verdiene vi styrer etter i ROM-Agder:

I ROM-Agder bygger vi på ideen om at bruker-/pårørendekunnskap og fagkunnskap er gjensidig avhengig av hverandre og er nødvendig for å utvikle brukervennlige tjenester på alle nivå, i sykehus, kommuner, utdanningsinstitusjoner og i frivillige organisasjoner.

1. FORMÅL I HENHOLD TIL VEDTEKTER

1.1 Bidra til å utvikle tjenestetilbud og brukermedvirkning innen psykisk helse, rusavhengighets- og voldsfeltet i helseforetaket, kommunene på Agder og utdanningsinstitusjoner.

1.2. Bidra til kunnskapsutvikling innen fagområdene

1.3 Arbeide for kompetanseoppbygging knyttet til brukermedvirkning

1.4 Være en arena for arbeidstrening

1.5 Fremme livsmestring og psykisk helse

1.6 Arbeide for å redusere stigma og fordommer forbundet med psykiske lidelser

2. ROMS KJERNEOMRÅDER:

2.1 Være brukerstyrt og dekke målgruppene barn, voksne, eldre og pårørende.

2.2 Fremme brukermedvirkning innen psykisk helse gjennom samarbeid med organisasjoner, lokale og regionale offentlige instanser

2.3 Drive informasjon - og kursvirksomhet på regionalt nivå, samt spre brukererfaring, kompetanse og eksempler på god praksis.

2.4 Ha en rolle i den nasjonale brukeropplæringen i samarbeid med øvrige regionale brukerstyrte senter. Samarbeide med Erfaringssentrum om veiledning til erfaringskonsulenter.  Fotnote 1

3. Kunnskapsutvikling

  • Sammen med samarbeidspartnerne i ROM-Agder arbeide for å utvikle tilbud forbrukere, pårørende, tjenestefelt samt formidle brukerstemmen. I strategiplanperioden skal det utvikles en pårørendeskole.

3.2 Vedlikeholde etablerte nettverk, skape nye nettverk der det er aktuelt for å bringe inn bruker-/pårørendestemmen.

3.3 UIA er en langsiktig samarbeidspartner for ROM-Agder, på institutt for psykososial helse og i Praxis Sør. Fotnote 2.  Samarbeidet omfatter kunnskapsutvikling på områder som praxis sosionomstudent, praxis bruker og andre arbeidsgrupper innen vårt felt.

3.4 ROM-Agder deltar i strategiutvikling og nasjonalt påvirkningsarbeid i «Knutepunkt for recovery» i tråd med føringer lagt i sluttrapport 2018.

ROM-Agder deltar i Recoverynettverket på Agder, i forsknings- og utviklingsarbeid. Kunnskapsutvikling innen recovery initieres dels av helseforetaket, kommuner, ROM-Agder og eierorganisasjonene.

3.5 I samarbeid med sykehuset (SSHF), kommunene på Agder, UIA og andre frivillige organisasjoner vil ROM-Agder delta i nasjonale og internasjonale samarbeids-/ forskningsprosjekter som vil styrke utviklingen av bruker-/pårørendekunnskap lokalt og nasjonalt.

4. Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning

4.1 Følge opp og veilede erfaringskonsulenter som er ansatt i sykehus og kommuner i Agder. Bistå kommuner ved spørsmål til ansettelser.

4.2 Arrangere og formidle kurstilbud og veiledning for våre brukergrupper, herunder likemenn, brukerrepresentanter og brukermedvirkere, i tett samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene.

4.3 Brukerforum -en møteplass for brukere og pårørende som deltar i råd og utvalg i kommuner og sykehus. Formålet er gjensidig støtte og egenmestring i gjennomføringen av oppdraget med å fremme brukeres og pårørendes stemmer.

4.4 Søke til virksomheter som tildeler tilskudd, om prosjekt- og forskningsmidler. Fotnote 3 Utviklingsarbeid i ROM-Agder vil styrke kompetansen om hvordan brukernes reelle medvirkning vil medføre endring for brukere, ansatte og organisasjoner.

5. LIVSMESTRING

5.1 Kjøkkenpraten - møte mellom mennesker med fokus på livsmestring, utviklet av ROM-Agder i samarbeid med brukerorganisasjonene. Lokalkunnskapen videreutvikles og det søkes også videreført til nasjonalt nivå. Fotnote4

5.2 Pårørende - utvikling av livsmestring i individuelle og gruppebaserte tilbud.

5.3 Integrering og mestringsstrategier - møter mellom den norske kulturen og kulturuttrykk fra andre nasjoner. Individuelle- og gruppebaserte møteplasser for innvandrere. Fotnote 5

5.4 Sosial turisme - utvikling av livsmestring for brukere og pårørende ved hjelp av gruppereiser hvor deltakerne planlegger og gjennomfører reisen selv. ROM-Agder gir råd og veiledning.


6. Utvikling av ROM som organisasjon - eksternt samarbeid

6.1 Vi skal i perioden arbeide for å bli en foretrukken samarbeidspartner gjennom faglig

dyktighet og engasjement.

6.1 ROM-Agder skal i strategiplanperioden ha etablert kontakt/samarbeid med flere

kommuner på Agder og etablert kontakt/samarbeid med alle FACT-teamene på Agder.

  • ROM-Agder videreutvikler anti-stigmaarbeidet med hovedinnretning på

ungdomsgruppa i samarbeid med skoler, skolehelsetjeneste og aktivitetssentrene i

samarbeidende kommuner.

6.4 ROM skal delta i arbeidsutvalget for de brukerstyrte sentrene i Norge

6.5 ROM skal aktivt foreslå forskningsprosjekter og delta i prosjekter som andre foreslår.


7. Utvikling av ROM som organisasjon - internt

7.1 Leder og ansatte i ROM skal jobbe for å gjennomføre en personalpolitikk i tråd med offentlige retningslinjer og utvikle recoverybaserte tilnærminger i internt samarbeid.

7.2 ROM skal utvikle informasjonsarbeidet på alle nivåer. Utvikle nettsiden, facebook og Instagram med publiseringer som er kvalitetssikret internt.


Fotnote 1

www.Erfaringssentrum.no en kommende interesseorganisasjon for ansatte med brukererfaring

Fotnote 2 

En arena for kunnskapsutvikling hvor brukere/pårørende, ansatte i tjenestene og akademia samarbeider

Fotnote 3 

DAM stiftelsen, Helsedirektoratet, kommuner m.m.

Fotnote 4 

DAM stiftelsen - ROM søkt om prosjektmidler i 2020 til å videreføre på nasjonalt nivå.

Fotnote 5 

DAM stiftelsen - ROM søkt om prosjektmidler i 2020 til å drive grupper.