Medforskning

ansatte og frivillige ved ROM-Agder kan delta i forskningsprosjekter

Medforskning handler om deling av kunnskap om og erfaringer med ulike typer helseutfordringer. 

Det er personer som sitter med førstehåndskunnskap, og som best kan vite hvordan dette oppleves i kroppen og i hverdagslivet. Denne erfaringsbaserte kunnskapen er med på å utfylle og kvalitetssikre forskningen på helsefeltet. Erfaringsbasert kunnskap fører til andre forskningsspørsmål og verifisering, eller falsifisering, av forskningsresultater.

Medforskning skjer i ulike deler av forskningsprosessen, alt fra at brukerne deltar i en ressursgruppe for forskningsprosjektet, til at brukerne deltar i utformingen av prosjektideer, søknadsskriving, design, datainnsamling, analyse, skriving, publisering og formidling av forskningsresultatene.

Å ivareta brukerperspektivet i forskningsprosjekter, handler om å gi erfaringskunnskapen en aktiv rolle gjennom hele prosessen - slik at forskningens relevans og validitet blir ivaretatt.