Sosionomveiledning-UiA

17.03.2024

I 2011 startet et samarbeidsprosjekt mellom UiA, Rom-Agder og A-Larm om veiledning av sosionomstudenter. Studentene hadde den gang praksis i tredje studieår. I år ble dette endret til første studieår, noe som ble godt mottatt av alle involverte på grunn av verdien av å komme tidlig inn med erfaringskompetanse i forhold til holdninger og videre praksis.

Målet for praksisperioden er at studentene skal kjenne til marginalisering, diskriminering og utenforskap for individet. De skal få kunnskap om hvordan samarbeid med berørte parter kan styrke menneskers egenverd, gi sosial støtte (fremme mestring) og bidra til inkludering på sentrale samfunnsarenaer. Videre er det forventet at studentene skal reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i yrkesutøvelsen.

Definisjon på veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess, som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier. Sidsel Tveiten 2006. 


Målsetninger for praksis er å utvikle studentenes forståelse av deres profesjonelle rolle ved å bli bevisst egne verdier og holdninger i møte med mennesker som har erfaring fra å være i mottakerposisjon. Dessuten skal veiledningen utfordre studentene til refleksjon over praksisfortellingene sine og se disse i lys av brukerperspektiver.

Det handler om å styrke fokus på brukerkunnskap i utdanningen og utvikle personlig kompetanse hos studentene.

Erfaringsveiledningen følger planlagte temaer for samlingene. I år har disse vært følgende;

  1. Bli kjent
  2. Det gode møtet
  3. Egne holdninger
  4. Egne erfaringer 

Veiledernes jobb er å planlegge møtene med studentene, klargjøre hensikt og progresjon, stimulere til samtale, samhandling og gjensidig identifisering og fellesskap.  

Veiledningen består av flere ulike komponenter;

  • Pedagogisk
  • Støttende funksjon
  • Et rom for refleksjon over ulike erfaringer fra praksis
  • Bevisstgjørende funksjon
  • Holdninger og verdier
  • Etiske dilemmaer. 

Hovedmålet med å bruke erfaringskompetanse i praksisveiledning er å skape punkere i systemet, mennesker som tør å møte mennesker der de er og utgjøre en forskjell.

Tilbakemeldingene fra dette samarbeidet er entydig gode, både fra studenter og erfaringsveiledere. Det er en unik læringsmulighet. Det å kunne diskutere og drøfte ulike tema med vinklinger fra begge sider gir et helt annet perspektiv enn det man kan lese seg til. Erfaringsveilederne kjenner til hvordan det er å møte både systemene og sosialarbeiderne, noe som innebærer verdifull brukererfaring. Gjennom å danne en forståelse for dette er det enklere for studentene å se hvordan erfaring kan brukes som ressurs og kompetanse.

Rom-Agder har i år hatt tre veiledere som har bidratt med sin erfaringskompetanse på tre samlinger med studenter. Veiledningen har foregått i januar og februar 2024. I tillegg til samlinger med studenter har veilederne hatt tre erfaringsfora på universitet. På disse møtene utveksles erfaringer fra veiledningene, utfordringer blir diskutert i fellesskap og mulige løsninger løftet. Dessuten planlegges neste veiledningssamling med studentene. Samarbeidsprosessene evalueres kontinuerlig og det høstes mye verdifull erfaring både på personlig plan, men også på gruppe- og systemnivå.

I år har det vært mange spennende og aktuelle refleksjoner som har ført til interessante og nyttige samtaler i disse foraene.

Vi gleder oss allerede til neste år!