Knutepunkt for Recovery startet som et samarbeidsprosjekt mellom de regionale brukerstyrte sentrene. Sentrene, eller «knutepunktene», er ressurs- og kompetansebaser for recovery i sine regioner. Vi har som mål å fremme recoveryorientert tenkning i alle deler av samfunnet.

De regionale brukerstyrte sentrene bygger bro mellom fag og erfaring i utviklingen av fremtidens tjenestetilbud, gjennom å dokumentere, styrke og løfte frem brukere og pårørendes erfaringskunnskap.

Det er inngått samarbeidsavtale med NAPHA og med Erfaringssentrum