Linker til informasjon og hjelp

Skriv inn undertittel her

Napha er nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. De er en del av NTNU sin avdeling for samfunnsforskning, og arbeider på oppdrag for Helsedirektoratet. Nettsiden inneholder en stor mengde lesestoff som omhandler psykisk helse, samt rikelig med informasjon om andre aktører innenfor fagfeltet.

Hjemmesiden til norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). Nettsiden inneholder en stor mengde med selvhjelpsmateriale som er basert på kognitiv terapi. Du kan eksempelvis finne selvhjelpsmaterialet for å motvirke depresjon, angstlidelser, søvnproblemer, spillavhengighet og spiseforstyrrelser. I tillegg finnes det videokurs og generell informasjon om kognitiv terapi som behandlingsmetode.

Erfaringskompetanse arbeider for at brukeres og pårørendes erfaringer i større grad skal tas i bruk i tjenester innenfor psykisk helse- og rusfeltet. På hjemmesiden deres finner du informasjon om deres pågående prosjekter og nyttig lesestoff om brukermedvirkning.

Hjemmesiden til helsedirektoratet. Masse nyttig informasjon om både somatisk og psykisk helse, samt ernæring og fysisk aktivitet. Nettsiden inneholder også informasjon om tilskuddsordninger, relevant statistikk og lover/forskrifter.

Norsk Psykologforening har også laget en rekke informative informasjonsvideoer om psykisk helse.

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser.

Atrop er en brukerorganisasjon innenfor psykisk helsefeltet. De tilbyr forskjellige lavterskel- og ettervernstilbud. De fokuserer på tema som fysiske og seksuelle overgrep, samt oppfølging av pårørende innenfor rus og psykisk helse.


RVTS Sør er et regional ressurssenter som arbeider med vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Nettside som publiserer digital kursmaterialet og undervisningsprogrammer om traumer.

Hjemmesiden til Sørlandet Sykehus.

Informasjon om pårørendes rettigheter og tjenestetilbudet rettet mot pårørende. I tillegg er det publisert råd og kontaktinformasjon til andre organisasjoner som arbeide med samme problematikk.

Hjemmesiden til bipolarforeningen.

Nettsiden til stiftelsen psykiatrisk opplysning. Denne siden finner du blant annet artikler og informasjon om arrangementer.

Røde kors: Tilbud om grupper, besøksvenn, leksehjelp, feriehjelp og mer.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse.

Norges lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak.

Bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. 

For mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre.


Kompetansesenter rus - Region sør.


Støtte og råd til deg med psykose eller bipolar lidelse.

Nettsiden til Rådet for psykisk helse.

Hjemmesiden til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.

Pårørendefilm.

Nettsiden som inneholder rikelig med informasjon om psykisk helse.

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

For å trygge voksne og barn når foreldre er syke.

Voksne for barn - For trygg barndom og god psykisk helse.

Tjeneste i regi av Røde kors. samtaletilbud for alle opp til 18 år.

Hjelptilhjelp.no er en nettportal om psykisk helse, hjelpetilbud, bøker, diagnoser mm. Drives av en psykolog.