Handlingsplanen 2020

Handlingsplan for ROM-råd og muligheter 2020

Forslag fra ansatte og frivillige.

· Antistigma (Kristiansand Kommune)

· Formalisere fast samarbeid med videregående skoler om praksisplasser for elever ved aktivitetssentre og andre organisasjoner innen vårt felt.

· Leirskole-opphold høsten 2020.

· Undervisning om psykisk helse på videregående skole/ungdomsskole.

· Undervise om faren ved bruk av rusmidler ved videregående skoler.

· Delta på psykologikafe på videregåendeskole.

· Spre VIP (veiledning i psykisk helse).

· Antistigma (Andre kommuner)

· Etablere samarbeid med Grimstad kommune for å gjennomføre antistigmaarbeid over samme lest som i Kristiansand.

· YAM er et selvmordsforebyggende program etablert av Mental Helse som går fra prosjekt til gjennomføringsfase i august. ROM bør gjøre en innsats for å markedsføre programmet til videregående skoler. ROM bør også utdanne en til to erfaringskonsulenter til instruktører.

· Recovery

· Delta i samhandlingsrådet psykisk helse og rus (følger opp samhandlingsmeldingen mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenester som legger føringer for at arbeidsmetoden skal være recovery basert).

· Delta i Agder Recoverynettverk.

· Delta i evaluering og videreutvikling av etterutdanning innen recovery ved Universitetet i Agder.

· Videreføre dagens tilbud for innvandrere (tre grupper).

· I samarbeid med Bikuben Brukerstyrt senter igangsette recovery for pårørende.

· Medvirke i utvikling av recovery college på Agder.

· Arrangere kurs for Kjøkkenpratledere.

· Arrangere kurset hverdagsglede.

· Innovasjon og nettverksarbeid

 • Delta i forsknings og utviklingsarbeid arbeid gjennom Praxis-Bruker.
 • Følge opp studiet «Tjenesteutvikling innen rus og psykisk helse» gjennom deltagelse i Praxis bruker.
 • Følge opp vår deltagelse i UNIK (Universitetsklinikken).
 • Delta i nasjonalt nettverk for brukerinvolvering i sosiale utdanninger.
 • Delta i studieråd for aktuelle utdanninger ved UiA.
 • Delta i nasjonalt nettverk - Knutepunkt for Recovery.

· Veiledning og undervisning

 • Veiledning av erfaringskonsulenter på Agder.
 • Veiledning av sosionomstudenter i praksisperioden.
 • Veiledning for brukermedvirkere fra ROM som deltar i råd og utvalgsarbeid.
 • Individuell veiledning for innvandrerkvinner.
 • Undervise ved UiA etter forespørsel.
 • Arrangere kurs og veiledning for Kjøkkenpratledere.
 • Utarbeide instruks for erfaringskonsulenter i ROM som påtar seg veiledning og undervisningsoppdrag.

· Samarbeid med utlandet

 • I sammen med Sørlandets sykehus og miljøer i Tyskland, arbeide for at utdanningen Ex-IN for erfaringskonsulenter skal etableres i Agder.
 • Arbeide sammen med internasjonal kurdisk kvinneforening om å holde lokalt seminar som tar for seg innvandrerkvinner og barns levekår.

· Annet

· Videreutvikle husrådet i ROM, og utvide nettverket med brukerrepresentanter fra NAV

· I samarbeid med A-larm utvikle veiledningstilbud for studenter ved institutt for psykososial helse, UiA.

· Så sant mulig bidra med brukerkunnskap etter forespørsel.

· Delta på konferanser, og bidra til gjennomføring av arrangement til våre samarbeidspartnere.

· Kurse og videreutdanne ansatte ved ROM etter behov og ønske.

· Sende søknad til DAM om midler til å spre Kjøkkenpraten til andre deler av landet.

· Sende Søknad til DAM om midler til utvikling av tilbud til innvandrere, herunder kjøkkenpratgruppene. Produksjon av opplæringsmateriale og film.

· Gjenoppta samarbeid med lærings og mestringssenteret på sykehuset.

· Gjennomføre «Kick off» for voksne (leirskoleopphold med fokus på sosialt fellesskap, turer og kreative utrykk) høsten 2020.

· Arbeide videre med symbolet «Den blå Hest».

· Styret utarbeider sammen med ansatte verdigrunnlag for ROM.

· Få på plass styreinstruks, instruks for daglig leder, personalhåndbok, nye vedtekter og samarbeidsavtaler.

· Kursvirksomhet

Utvikle kurs som kan selges. Eksempler er:

 • Kurs for pårørende
 • Semesterkurs om «Psykisk helse i et erfaringsperspektiv».
 • Hverdagsglede.
 • Kurs for Frivillighetssentraler.
 • Familiekurs.