Etiske retningslinjer for ROM-Agder

1. Generelt

ROM-Agders vedtekter danner øverste retningslinjer for driften ved senteret. Det utarbeides instrukser og utøves internkontroll for øvrig for å sikre god drift.

2. Omfang og ansvar

Etiske retningslinjer gjelder for ansatte, styrerepresentanter og frivillige i ROM-Agder. Daglig leder har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent for personen når denne tiltrer funksjonen.

Retningslinjene er et uttrykk for ROM-Agders grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De dekker dog ikke alle etiske problemstillinger som kan oppstå, og det skal i slike saker utvises skjønn.

Overtredelse av de etiske retningslinjene skal ikke tolereres. Daglig leder skal sammen med styreleder gi skriftlig anmerkning på forholdet. Alternativt skal saken behandles i styret som «B-sak»

3. Personlig adferd

     3.1 Likeverdighet og diskriminering

ROM-Agder erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner. ROM-Agder aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering.

ROM-Agder erkjenner videre et spesielt ansvar for å ta hensyn til ulike psykiske utfordringer, funksjonsnedsettelser og/eller kronisk sykdom.

Alle i ROM-Agder har ansvar for å bidra til et godt samarbeidsmiljø.

    3.2 Trakassering

ROM-Agder har nulltoleranse for trakassering og overgrep. Alle i ROM-Agder skal behandle andre med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

Følgende handlinger kan betraktes som mobbing/trakassering:

  • Sårende erting/fleiping, ironiske kommentarer, latterliggjøring og baksnakking.

  • Rykter.

  • Sosial utestenging.

  • Organisatorisk utstøtelse.

  • Urettmessig beskyldning for dårlig utførelse av arbeid, nedvurdering av faglig dyktighet, fratakelse av oppgaver og ansvar.

  • Personlig angrep.

  • Trakassering og/eller nedvurdering på bakgrunn av kjønn, alder, rase, livvsyn,, utseende, seksuell legning eller utdanning.

  • Seksuell oppmerksomhet, seksuelle bemerkninger og /eller atferd.

  • Stadig negative bemerkninger i det åpne rom.

Bruk av humor og ironi vil ikke være mobbing når det er gjensidighet i fleipingen, eller hvor det er balanse i relasjonen.

  1. Alkohol, rusmidler og avhengighetsproblematikk

Medarbeideren skal være forsiktig i sin omgang med alkohol og rusmidler og ikke være påvirket av rusmidler herunder rusgivende legemidler i arbeid eller under utøvelse av tillitsverv i ROM-Agder. ROM-Agder skal formidle hjelp for avhengighetsproblematikk og benytte AKAN-modellen.

ROM-Agders midler skal ikke brukes til å dekke utgifter til alkohol under tilstelninger.

     3.4 Konfidensialitet

Alle i ROM-Agder skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet, også når man ikke er pålagt taushetsplikt.

     3.5 Forvaltning av verdier ROM-Agders økonomiske midler er i hovedsak basert på tilskudd fra offentlige myndigheter. 

Alle i ROM-Agder har et ansvar for at midlene benyttes på en forsvarlig måte og i tråd med lover og regler. Det skal være åpenhet rundt økonomiske disposisjoner. Grovt økonomisk utroskap vil bli politianmeldt.

ROM-Agders eiendom og eiendeler skal forvaltes og sikres på en behørig måte. Alle i ROM-Agder skal overholde organisasjonens krav til sikkerhet rundt adgang til og bruk av ROM-Agders fasiliteter, IT-ressurser og tilgang til elektroniske ressurser og dokumenter.

4. Integritet og interessekonflikt

     4.1 Habilitet

De som representerer ROM-Agder skal ikke søke å oppnå fordeler for seg selv eller sine nærstående som er upassende eller på annen måte kan tenkes å skade ROM-Agders interesser. Med nærstående menes familie eller nære venner, samt selskaper man eiere og som man har betydelig innflytelse over eller på annen måte kontrollerer.

De som representerer ROM-Agder må være spesielt varsomme med beslutninger som kan oppfattes å begunstige seg selv eller nærstående.

Ansatte som engasjeres og mottar godtgjørelse av utenforstående for bidrag i forbindelse med kurs, foredrag o.l. som medfører bruk av ordinær arbeidstid, skal trekkes i lønn eller arbeide dette inn.

Ansatte og frivillige kan ikke påta seg oppdrag eller verv som medfører at de kommer i konkurranseforhold eller i konflikt med ROM Agders virksomhet eller går ut over arbeidsytelsen ved ROM-Agder.

Skulle en interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ opplyse om inhabilitet eller interessekonflikt. I tvilstilfeller skal nærmeste overordnede beslutningsorgan eller person rådføres. Resultatet av avveiningen skal gjøres skriftlig.

     4.2 Gaver, fordeler og bestikkelser

De som representerer ROM-Agder har ikke lov til å ta imot gaver eller andre fordeler fra leverandører og andre forbindelser som kan påvirke, eller oppfattes å påvirke, integritet eller uavhengighet.

     4.3 Politiske bidrag

ROM-Agder skal ikke gi økonomiske bidrag eller støtte til et spesielt politisk parti. Dette forhindrer ikke ROM-Agder i å støtte politiske synspunkter som fremmer ROM-Agders interesser.

     4.4 Sosiale medier

Sosiale medier er viktige for å spre informasjon og skape dialog. De som representerer ROM-Agder oppfordres til å delta i sosiale medier, ikke minst for å bidra til å fremme organisasjonens saker og synspunkter på en positiv måte.

De som representerer ROM-Agder, skal vise aktsomhet når de bruker sosiale medier. Synspunkter og ytringer kan oppfattes som synonymt med ROM-Agder, og alle oppfordres til å vise samme varsomhet, omtanke og god dømmekraft på sosiale medier.

5. Varsling

ROM-Agder ønsker å ha en organisasjonskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Varsling er viktig fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp og bidra til å utvikle ROM-Agder videre.

Alle som får kjennskap til det man mener er kritikkverdige forhold, eller forhold som strider mot regler og retningslinjer som gjelder for ROM-Agders virksomhet, oppfordres til å melde fra om disse.

Alle i ROM-Agder har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Som utgangspunkt skal varsling skje skriftlig til styrets leder.