Etiske retningslinjer

sist endret av styret 16.6.2016

Etiske retningslinjer for ansatte og frivillige ved 

ROM-Agder


1.Lojalitet.

Alle ansatte og frivillige forplikter seg til å arbeide i samsvar med vedtektene og styrets vedtak.

2.Åpenhet.

Det skal være åpenhet og mulighet for innsyn i virksomheten, unntatt for opplysninger som iht loven er taushetsbelagt.

3.Gaver og liknende.

Ansatte og frivillige må ikke motta penger, gaver eller andre fordeler eller ytelser fra utenforstående hvis dette kan være egnet til å påvirke ens arbeid for ROM Agder. Det er heller ikke tillatt å utnytte arbeidsforholdet til egen eller andres private vinning. Eksempler på slike interessekonflikter kan være

a.Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i ROM Agder

b.Engasjement i andre organisasjoner som berører ens arbeid i ROM Agder

c.Familiære eller andre nære sosiale forbindelser.

4.Kurs, foredrag eller annet oppdrag i ordinær arbeidstid.

Ansatte som engasjeres og mottar godtgjørelse av utenforstående for bidrag i forbindelse med kurs, foredrag o.l. som medfører bruk av ordinær arbeidstid, skal innarbeide dette.

5.Andre verv.

Ansatte kan ikke påta seg annet lønnet arbeid eller etablere ervervsvirksomhet som kan være av et slikt omfang at det går ut over vedkommendes arbeidsytelse ved ROM Agder.

Ansatte og frivillige kan ikke påta seg oppdrag eller verv som medfører at de kommer i konkurranseforhold eller i konflikt med ROM Agders virksomhet.

Arbeidsforhold og annen virksomhet utenom ROM Agder som ikke kommer i konflikt med forannevnte, skal godkjennes skriftlig av nærmeste overordnede (for ansatte og frivillige : daglig leder, for daglig leder : styreleder).

6.Informasjonsplikt.

Alle ansatte og frivillige skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene og skal uoppfordret gi melding til nærmeste overordnede om forhold som krever godkjenning.

7. Arbeidsmiljø.

Et godt og trygt arbeidsmiljø hvor alle føler seg akseptert og inkludert, gir grunnlag for at den enkelte ansatte og frivillige kan yte sitt beste.

En god omgangstone er et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø. Dette omfatter bl a :

  • Snakke direkte med hverandre, unngå baktalelse av enkeltpersoner eller grupper
  • Unngå støtende språk (banning, grove vitser o likn)
  • Unngå uønsket seksuell oppmerksomhet

Hvis det oppstår problemer som har eller kan få negative følger for arbeidsmiljøet, skal dette meldes til leder som drøfter saken med alle involverte parter og iverksetter nødvendige tiltak.

ROM skal være en lærende organisasjon som over tid utvikler et godt arbeidsmiljø ved å prioritere etisk refleksjon mellom kolleger basert på oppståtte hendelser fremfor å utvikle straffereaksjoner. Formålet må være å hindre gjentakelser i fremtiden.