Antistigma-prosjekt

Beskrivelse av Antistigmaarbeid - et prosjekt i samarbeid med Kristiansand kommune 2018-2020

Forhistorie.  Skrevet av Kurt Laursen.

Antistigma er et prosjekt som går ut på å redusere fordommer overfor mennesker som har tyngre utfordringer innen rus og psykiatri. Det hersker flere fordommer i samfunnet overfor mennesker som har utfordringer relatert til rus og psykisk helsefeltet (ROP-feltet). Fordommene kan også medvirke til at mennesker velger å ikke åpne opp om egne utfordringer. Grunnen er at de vil beskytte seg mot å selv bli stigmatisert. De unges fordommer kommer antakelig fra foreldregenerasjonen. Av denne grunn er Antistigmaarbeidet rettet inn mot ungdommer i håp om å kunne gi dem nye reelle erfaringer å fortelle til venner og familie. Hensikten med arbeidet er at nye erfaringer på sikt vil bryte ned gamle fordommer. Fokusgruppen er hovedsakelig elever i videregående skoler. Antistigmaarbeidet startet i 2009 som en forlengelse av et samarbeid mellom ROM Agder og brukerorganisasjonen Mediterraneo i Livorno, Italia. Vi hadde da i 4 år samarbeidet om sosial turisme, og utvidet reisene med brukere til å også inkludere skolelever for å sette fokus på samhandling mellom elever og brukere. Antistigma ble satt på pause i 2017 grunnet økonomiske forhold. Vi hadde to årlige samlinger mellom norske og italienske skoleelever, brukere og ansatte i tjenestene, og det var etter hvert for kostnadskrevende. Antistigmaarbeidet ble gjenopptatt i oktober 2018, men i en annen form.

Oppstart 2018 og videre arbeid i 2019

I oktober 2018 startet jeg som prosjektmedarbeider i Antistigma og

Det første jeg startet med, var et omfattende kartleggingsarbeid i Kristiansand. Jeg arbeidet med å fremskaffe en oversikt over virksomheter og brukerrepresentanter innen ROP-feltet.

I tillegg skulle jeg finne ut hvilke videregående skoler og hvilke linjer som fins i vår kommune, samt hvordan vi kunne få til samhandling.

Av denne grunn kontaktet jeg både skoler og organisasjoner for å høre hva de kunne tilby i Antistigma sammenheng.

I januar 2019 startet vi opp arbeidet for alvor.

Et av tiltakene til Antistigma prosjektet går ut på å utplassere elever fra VG1 Helse og Oppvekstfag, på steder som arbeider innen ROP-feltet. (ROP = Rus Og Psykiatri)

Kristiansand Katedralskole Gimle videregående skole (KKG vgs) og Kvadraturen vgs har Helse og Oppvekstfag linje. Begge skolene var positive til å få et utvidet praksistilbud for sine elever. Wayback, Shalam, Huset Aktivitetssenter og Energiverket Aktivitetssenter tok imot elever fra begge skolene. Evalueringssamtaler i slutten av året vitnet om at elevene fikk et godt utbytte av dette.

Vi ønsket også å få til besøk av brukerrepresentanter på skoler i Kristiansand, slik at elever skulle få økt sin innsikt innen ROP-feltet (. Dette viste seg å være utfordrende å få til da de fleste skoler hadde svært begrenset tid de kunne benytte utover eget program.

Likevel har noe latt seg ordne. Enkelte ungdomsskoler tok inn Mental Helse sitt Venn1 program i sin undervisning. Jeg arbeider hovedsakelig inn mot videregående skoler, men valgte å gi tilbud til ungdomsskoler i tillegg.

KKG tok imot en brukerrepresentant for rusmiljøet til Barne- og ungdomsarbeiderlinjen. Han fortalte sin historie og åpnet opp for spørsmål fra elevene.

Her er tilbakemeldingen vi fikk fra lærer og elever:

«Når da brukerrepresentanten var hos oss i fjor hadde vi fokus på oppveksten og så på hva som skjedde og gjorde at det gikk så galt for han. Vi ble kjent med så mange faktorer og som det er viktig for BU-arbeider å vite om når de jobber med barn og unge».

Det er fra ansvarlige lærer ved KKG ønskelig med flere besøk av dette slaget.

Rom Agder har tidligere arrangert fellestur til Oggevann for elever og deltakere ved aktivitetssentrene. Hensikten med turen er at de som deltar skal bli kjent og at fordommer brytes ned. Vi tok sikte på elever fra Helse og Oppvekstfag og at førsteårs-elevene skulle vært med denne gangen. Tidligere har vi henvendt oss til andreårs elver ved denne linjen. Våren, samt første del av høsten gikk med til møter og dialog med ansvarlige ved aktivitetssentrene og lærer fra KKG som skulle delta. Vi arbeidet med å planlegge samt markedsføre turen. Ut over dette booket vi busstransport, leirsted og kanoer. Turen fant sted i oktober og ble en positiv og lærerik opplevelse for både elever og deltakere ved aktivitetssentrene. Elevene hadde i forkant forestillinger om at de fort ville se hvem som var ledere og hvem som var klienter ved aktivitetssentrene. Fordommene gikk ut på at de var enten fullstendig gale eller veldig innesluttet. Gjennom å delta på turen, fant elevene ut at dette stemmer ikke i det hele tatt.

Vår og høst 2020

Våren 2020 så ut til å starte godt. Elevene fikk fortsette på sine praksisplasser og Kvadraturen vgs åpnet opp for skolebesøk til VG2 Helseservice og Helsefagarbeid. Skolen ønsket besøk fra Jarle Hansen som representerer rusfeltet.

I mars kom koronapandemien som medførte at blant annet skoler ble stengt ned. Skolebesøkene og elevpraksis ble satt på vent.

I august var samfunnet kommet i gang igjen. Skoler åpnet opp for interaksjon i den grad det var forsvarlig med tanke på smittevern.

På grunn av smittevern under koronapandemien ble det ikke arrangert fellestur, men midlene ble etter søknad til Kristiansand kommune tillatt omfordelt et filmprosjekt.

I samarbeid med TV Lillesand har vi arbeidet inn mot Helse, Psykologi og Velværelinjen på Kristiansand Folkehøyskole. Resultatet ble fire filmer innenfor temaene ensomhet, depresjon, vold i hjemmet og selvfordømming. Filmene er korte og har et treffende budskap. Antistigma omhandler i hovedsak om å bryte ned fordommer overfor mennesker med tunge utfordringer innen rus og psykiatri. Ensomhet, mobbing og vold i hjemmet er ikke direkte psykiske lidelser, men er forløper til at unge mennesker strever på skole, noe som kan gi psykiske senskader. Det er også situasjoner som kan medføre stigmatisering. For eksempel at man stigmatiserer seg selv på grunn av ensomhet eller annen uheldig livssituasjon, eller at andre stigmatiserer dem som opplever dette. Situasjonene kan medføre psykiske lidelser på sikt.

Vi hadde også sendt ut filmoppgavene til ulike videregående skoler. Elever fra VG2 Drama ved Vågsbygd vgs arbeidet selvstendig med en av oppgavene. Resultatet ble en film om psykiske utfordringer og selvmordstanker. Budskapet er at det alltid finnes håp.

Ut over dette intervjuet vi Irene Heimark og Jan Erik Kvarsten. Temaet var utfordringer relatert til rus og psykisk helse og fordommer rundt dette.

Til tross for at skolene var forsiktige denne høsten, fikk vi til flere skolebesøk fra erfaringskonsulenter.

Jarle Hansen ble denne gangen forhindret fra å stille opp og Rudi Freier steppet inn. 02. November stilte han opp og fortalte sin historie til Vg2 Helseservice.

Før sommeren hadde vi tilbudt Ansgar skolens psykologilinje besøk fra en brukerrepresentant. Ansvarlig lektor ved Psykologilinjen, Hildegunn Seip, kontaktet meg og viste interesse for besøk av en brukerrepresentant for bipolar lidelse, Vanessa Poblete og en annen som hadde sluttet. Som erstatning for ham som hadde sluttet, tilbød vi en Kristiansandsmusiker med psykiatrierfaring, Christoffer Botteri. De stilte opp og fortalte sine historier for henholdsvis psykologilinje og Musikk og Helse.

Vi tilbød besøk av brukerrepresentant til pedagogikk, sykepleie og sosionomstudiet på UiA. Sykepleierstudiet viste interesse, men fant ikke tid til å ta imot besøk i høst. Sosionomstudiet har allerede avtale med Rom Agder angående studentveiledning og ville holde seg til det. Maria Myrann som er ansvarlig for Pedagogikk, ønsket å lage en podcast med en brukerrepresentant. Den skulle omhandle normalitet og avvik. Irene Heimark stilte opp og vi gjennomførte dette i oktober.

I tillegg til å delta i filmprosjektet åpnet Kristiansand Folkehøyskole opp for å ta imot to brukerrepresentanter fra Rom Agder. Vi sendte Irene Heimark og Jan Erik Kvartsten som representerer henholdsvis Schizofreni og rusfeltet. Kvarsten har i tillegg erfaring med bipolar lidelse. Elevene viste stort engasjement og stilte flere spørsmål til begge representantene.

Følgende praksissteder tok imot elever denne høsten: Wayback tok imot to elever fra KKG som ble utplassert på onsdager, Jegersberg Gård tok imot to elever fra KKG som ble utplassert på onsdager og to elever fra KKG på fredager. Shalam tok imot en elev fra KKG som ble utplassert på tirsdager.

Iheart er en organisasjon som vil spre kunnskap om våre innebygde ressurser. Organisasjonen har programmer som lærer oss om hvordan følelser oppstår samt vår evne til å håndtere krevende situasjoner. Undervisningen omfatter vår evne til å komme oss på bena, selv etter store nedturer. Iheart formidler at vi er langt mer motstandsdyktige enn vi tror. Vi har inngått et samarbeid med organisasjonen i form av å hjelpe til med å få skoler i Kristiansand til å åpne opp for å ta Iheart programmet inn i sin undervisning. Vi sendte ut informasjon om Iheart sitt skoletilbud til alle videregående- og ungdomsskoler i Kristiansand. Iheart Principles Norge ledes av Marianne Kronkvist. Kristiansand International School viste interesse for programmet og vi satte dem i forbindelse med Kronkvist. Kristiansand International School ble enige med Kronkvist om å motta et kurs Iheart kurs for alle lærere og et Iheart kurs for elever. Kursingen av lærer foregår i perioden november til januar. Etter dette starter kursing av elevene.