Anne Mare Løland

Skriv inn undertittel her

Litt om meg selv

Anne Marie Løland er født i 1956 i Kristiansand. Jeg har to voksne døtre og er mormor.

Bakgrunn

Jeg har arbeidet som sykepleier i over 40 år, og har vekslet mellom stillinger som utøvende sykepleier, prosjektleder og leder. Fra psykisk helse feltet har jeg erfaring fra arbeid både i 1. og 2.linjetjenesten, og fra arbeid i brukerorganisasjoner ( SMSO, Mental Helse og Rom-Agder).

Brukerperspektiv o.l.

Jeg er pårørende og nærtstående til personer som har erfart psykisk sykdom. Er fortiden fylkesleder i Mental Helse Agder. Jeg har i 20 år vært opptatt av empowerment og recovery tenkningen.

Hvorfor er jeg med i ROM

Jeg arbeider for å bevisstgjøre både brukere og tjenestetilbydere til å oppfylle plikt/rettighet til medvirkning i behandling og utforming av tilbud. 

Jeg er for tiden pådriver innen det å få tilsatt flere erfaringsmedarbeidere i sykehus og kommuner, og at vi får en egen utdannelse her på Agder for erfaringskonsulenter. I arbeidet samhandler jeg med erfaringskonsulenter internt i ROM-Agder, ved andre brukerorganisasjoner og erfaringsansatte i sykehus/kommuner. 

Jeg deltar i utviklingsarbeid og samlinger med Knutepunkt for recovery (nasjonal samling av brukerstyrte sentre) og i arbeidsutvalget ved Recovery nettverk Agder.  


Hva tror jeg på?

  • Psykisk helse gjelder alle!
  • Psykiske reaksjoner kan komme som normale reaksjoner på unormale hendelser.
  • Jeg tror på at det går an å utvikle seg - til det bedre - hele livet.
  • Jeg kan velge fokus på godhet.