tirsdag, 16 mai 2017 09:37 Skrevet av

 

 • §1: ENHETENS NAVN er

ROM Råd og Muligheter - Agder

Forkortet ROM - Agder

 

 • §2: BAKGRUNN

ROM Råd og Muligheter er et brukerstyrt senter med følgende medlemmer: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder (UiA) og Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder.

 

 • §3: ROMs FORMÅL er 
 1. Bidra til å utvikle tjenestetilbudet og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
 2. Kunnskapsutvikling innen fagområdet
 3. Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning
 4. Arbeidstrening.

 

 • §4:  ÅRSMØTE

Årsmøte er ROMs øverste myndighet. Årsmøtet innkalles med 4 ukers varsel.

Stemmeberettigede ved årsmøtet er representanter oppnevnt av medlemsorganisasjonene.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Årsregnskap
 2. Fastsettelse av eventuelt honorar til styret.
 3. Årsmelding
 4. Opptak og utmelding av organisasjoner
 5. Handlingsplan
 6. Budsjett
 7. Oppmeldte saker
 8. Vedtektsendring
 9. Velge styre etter forslag fra medlemsorganisasjonene i henhold til § 5.
 10. Valg av revisor, jfr. § 11.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er meldt på forhånd og styrebehandlet.

Årsmøtets representanter (inklusiv styremedlemmer i ROM) skal være slik:

3 representanter for Mental Helse Aust Agder

3 representanter for Mental Helse Vest Agder

3 representanter for LPP Grimstad/Aust Agder

3 representanter for LPP Vest Agder

2 representanter for Klinikk for psyk. helse- psykiatri og avhengighetsbehandling

2 representanter for Universitetet i Agder

2 representanter for KS-Agder

1 representant fra de ansatte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall av styremedlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt til.

 

 • §5: STYRET

Styret skal bestå av 7 representanter med personlige vararepresentanter fra samme

organisasjon. De overordnede reglene for brukerstyrte sentra krever at brukerorganisasjonene skal ha flertall i styret.

1 representant for MH Aust Agder

1 representant for MH Vest Agder

1 representant for LPP Grimstad/Aust Agder

1 representant for LPP Vest Agder

1 representanter for Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling

1 representant for Universitetet i Agder

1 representant for KS-Agder

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer eller vararepresentanter er tilstede.

Saker avgjøres ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Dersom det fattes vedtak som ikke er enstemmige, skal det fremgå hvordan den enkelte har stemt.

Daglig leder av ROM har tale- og forslagsrett i styret, og er styrets sekretær, så fremst ikke annet er avtalt.

 

 • §6: VALG AV STYRET

Styremedlemmene velges av årsmøtet etter forslag fra organisasjonene de representerer. Et styremedlem velges for 2 år, og har mulighet for gjenvalg. Halvparten av styret er på valg hvert år.

Styret velger selv leder og nestleder. Styreleder velges for 1 år og kan gjenvelges. Styreledervervet bør rulleres mellom alle brukerorganisasjonene.

 

 • §7: STYRETS OPPGAVER

Styret har ansvar for forvaltning av ROMs midler, og skal se til at ROM drives i

samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser, herunder arbeidsgiverplikter.

Styret oppretter faste stillinger, fastsetter lønn og foretar ansettelse i disse. Daglig leder oppretter midlertidige stillinger, fastsetter lønn i.h.t. retningslinjer vedtatt av styret og foretar ansettelse.

Styret har ansvar for å behandle strategi og handlingsplan og utarbeide årsmelding før behandling i årsmøtet. Det skal avholdes minimum 4 styremøter per år, og det skal føres protokoll fra møtene.

 

 • §8: ØKONOMI

ROM skal søke årlige driftstilskudd fra staten. Det skal også kontinuerlig arbeides for private tilskudd og gaver. ROM kan søke midler til prosjektarbeid så fremt dette er i tråd med organisasjonens formål.

  

 • §9: LEDELSE OG FORVALTNING

Styreleder og daglig leder skal ha signaturmyndighet. Styret gir prokura til

styrets leder og daglig leder hver for seg. Årsmeldingen skal beskrive og evaluere

tiltak som er iverksatt for å nå organisasjonens målsetting, aktivitetstall, regnskap og

budsjett.

 

 • §10: DAGLIG LEDELSE

Styret ansetter daglig leder og styreleder er daglig leders nærmeste overordnede.

Daglig leder har det daglige ansvaret med forvaltning av organisasjonens ressurser.

Arbeidsbeskrivelse for daglig leder godkjennes av styret. Regler og rutiner i forbindelse med øvrige ansettelser nedfelles i personal- og lønnspolitikk som vedtas av styret.

 

 • §11: REVISJON

ROM skal benytte registrert eller statsautorisert revisor. Årsmøtet velger revisor.

 

 • §12: ANDRE ORGANISASJONER/VIRKSOMHETER

Organisasjoner/virksomheter som arbeider innen feltet rus og/eller psykisk helse på Agder kan søke medlemskap og formelt samarbeid med ROM. Det skal utarbeides samarbeidsavtale for medlemskap og/eller formelt samarbeid i ROM.

Opptak og godkjenning av nye organisasjoner fattes av årsmøtet. Utmelding av medlemskap og/eller samarbeid gjøres skriftlig før utgangen av kalenderåret.

 

 • §13: OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING.

Årsmøtet har rett til omdanning eller oppløsning av ROM og endring av ROMs vedtekter og krever 2/3 flertall. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen arbeid for økt brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.

 

 

 

Lest 8086 ganger Sist redigert torsdag, 28 juni 2018 09:07